Bài phát biểu của Nữ Hoàng Đan Mạch tại XQ Sử Quán

PHAÙT BIEÅU CUÛA NÖÕ HOAØNG ÑAN MAÏCH

-BAØ  MARGRETHE II – KHI ÑEÁN THAÊM 

XQ SÖÛ QUAÙN NGAØY 8.11.2009

   Chuùng toâi thöïc söï haïnh phuùc vaø  caûm kích veà nhöõng tình caûm cuûa nhöõng ngheä  nhaân XQ ñaõ daønh cho chuùng toâi. Baûn thaân toâi  ñaõ nhaän ra nhöõng veû  ñeïp raát rieâng trong neàn vaên hoaù  coù lòch söû haøng ngaøn naêm cuûa  ñaát nöôùc caùc baïn qua nhöõng hình aûnh nhieàu maøu saéc maø toâi vöøa môùi ñöôïc thöôûng thöùc. ÔÛ ñaây, caùc baïn ñang duy trì moät ngheà theâu tay raát quyù giaù maø toâi tin raèng noù ñang goùp phaàn laøm giaøu hôn neàn ngheä thuaät cuõng nhö cho söï phuïc höng nhöõng giaù trò vaên hoùa coå xöa cuûa ngöôøi daân Vieät Nam. Toâi hy voïng seõ coù dòp thaêm laïi nôi naøy.

               

                      

        NÖÕ HOAØNG ÑAN MAÏCH MARGRETHE II 

    Nữ Hoàng Đan Mạch bên vách buộc chỉ ước nguyện tại nhà Truyền Thống.

 Nữ hoàng Đan Mạch tìm hieåu cách làm bánh truyeền thoáng tại XQ Sử Quán

  Nữ hoàng Đan Mạch bên tác phẩm tranh thêu XQ.

Nữ hoàng Đan Mạch và thời trang XQ.